Veelgestelde vragen

Over JoinData

Wie is JoinData?

JoinData is een non-profit coöperatie met als doel data gemakkelijk, efficiënt en veilig te delen. JoinData heeft zelf geen belang bij jouw data, maar zorgt er met een ‘digitale datasnelweg’ voor dat data veilig worden gedeeld en dus niet in verkeerde handen komen. Via Mijn JoinData kan je jouw machtigingen voor het delen van data beheren en jouw datastromen inzien. Vanuit de coöperatieve gedachte is het doel om alle partijen aan te sluiten, zodat jij optimaal profiteert en regie houdt over jouw eigen data en machtigingen. Bekijk hier de video over JoinData.

Voor wie is JoinData?

JoinData wordt al gebruikt door organisaties en ondernemingen in de melkveehouderij, akkerbouw en varkenshouderij. De bij de coöperatie aangesloten partijen streven er naar om ook andere sectoren, zoals de pluimveehouderij en de tuinbouw, mee te laten doen met het platform. Door te werken met een centraal platform voor de hele agrarische sector kan data delen zo efficiënt mogelijk plaatsvinden. Samen met veiligheid en gemak zijn dit de voordelen die JoinData biedt voor agrarisch ondernemers en ketenpartners.

Hoe werkt het data delen in de praktijk?

JoinData heeft een zogenoemde ‘digitale datasnelweg’. Die zorgt voor efficiënt en veilig ‘transport’ van jouw data. Alleen van die data waarvoor jij een partij hebt gemachtigd. Data delen via JoinData minimaliseert het risico dat jouw data in verkeerde handen komen of dat een datalek leidt tot negatieve beeldvorming. JoinData deelt data in overeenstemming met wettelijke vereisten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiermee is de privacy van personen gewaarborgd.

Wat doet JoinData met de data die ik en andere agrarische ondernemers beschikbaar stellen?

JoinData transporteert alleen maar data, net als een postbedrijf: alleen wanneer er een machtiging is van de veehouder (in beeldspraak: de “ja/nee-sticker"). JoinData heeft geen belang bij de data zelf. JoinData zorgt alleen voor veilig transport van de data. Ook zorgt JoinData er voor dat de data bruikbaar bij de juiste gebruikers terecht komen. Uiteraard alleen na toestemming (machtiging) van jou als agrarisch ondernemer.

Waarom kiest mijn leverancier of mijn afnemer ervoor om via JoinData te werken?

JoinData is een platform dat alle mogelijkheden biedt om op een veilige en transparante manier data uit te wisselen. Veel ondernemingen en leveranciers in de agrarische sector willen dat alle partijen in de agrarische sector op een zorgvuldige en efficiënte wijze kunnen omgaan met de data die zij van jou mogen gebruiken. Zij vinden het daarom belangrijk dat jij weet welke machtigingen jij ooit voor welk doel en voor hoe lang hebt afgegeven. Ook willen zij dat de afgifte van de machtigingen en het gebruik van de data in lijn blijft met de privacywetgeving. Dat is in het belang van alle agrarische ondernemers.

Zijn mijn huidige machtigingen niet in orde?

Er is in principe niets mis met jouw huidige machtigingen. Maar het nadeel van de huidige situatie is dat niet alle machtigingen bij elkaar staan. Het kan goed zijn dat je een aantal machtigingen op papier hebt afgegeven (getekend) en andere machtigingen digitaal hebt verleend. Ook kan een machtiging verouderd zijn, bijvoorbeeld als je bent overgestapt naar een andere voerleverancier zonder de machtiging bij jouw oude leverancier in te trekken. Door alle machtigingen digitaal bij elkaar te brengen op het platform Mijn JoinData heb je overzicht en kan je op elk gewenst moment jouw machtigingen beheren.

Is het dataverkeer via JoinData wel veilig?

Ja, JoinData garandeert dat het dataverkeer veilig plaatsvindt. JoinData is ISO 27001 gecertificeerd. Dat betekent dat er jaarlijks audits plaatsvinden op het gebied van procesinformatie en dataveiligheid. JoinData zorgt er altijd voor dat de werkwijze in overeenstemming is met de actuele wet- en regelgeving en er wordt gewerkt met de wettelijke vereisten voor het delen van data, zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe is de organisatiestructuur van JoinData?

Wil je meer informatie over JoinData en de organisatiestructuur? Klik dan hier.

Privacy en security

Wie controleert of JoinData zich wel houdt aan alle wet- en regelgeving rondom de AVG en het uitwisselen van data?

JoinData heeft een onafhankelijke raad van commissarissen, zij bewaken de bedrijfsvoering van JoinData en zijn niet werkzaam bij onze leden. Daarnaast is JoinData gecertificeerd voor informatiebeveiliging (ISO 27001) en worden er jaarlijks door JoinData zelfstandige audits uitgevoerd. Het gehele platform is ontwikkeld op basis van bewezen technologie op het gebied van veiligheid. De AVG staat bij JoinData centraal in de gehele organisatie. JoinData beschikt over een functionaris gegevensbescherming en behandelt alle data als persoonsgegevens. Ook al is sprake van bijvoorbeeld data over een dier, aangezien dit in veel gevallen terug te herleiden is naar de organisatie. JoinData heeft ook een onafhankelijke auditcommissie die controleert of de werkprocessen, de datadistributie en de operationele gang van zaken voldoen aan alle eisen. In deze commissie zitten leden die voorgedragen zijn door LTO, POV, NMV en NAV, de VLB kantoren en een onafhankelijke privacy en dataveiligheidsexpert. Meer informatie over het privacybeleid van JoinData vind je hier.

Is het dataverkeer via JoinData wel veilig?

Ja, JoinData garandeert dat het dataverkeer veilig plaatsvindt. JoinData is ISO 27001 gecertificeerd. Dat betekent dat er jaarlijks audits plaatsvinden op het gebied van proces-informatie en dataveiligheid. JoinData zorgt er altijd voor dat de werkwijze in overeenstemming is met de actuele wet- en regelgeving.

Hoe zorgt JoinData ervoor dat data niet gehackt wordt?

JoinData hanteert zoveel mogelijk het uitgangspunt dat data bij de bron blijft. Als er een verzoek tot het delen van data komt, wordt de gevraagde data opgehaald en gedistribueerd. Daarnaast hanteert JoinData de moderne veiligheidseisen op het platform en wordt JoinData regelmatig door de auditcommissie beoordeeld.

Hoe weet ik of mijn data alleen daar terecht komt waar ik zelf toestemming voor heb gegeven?

Via het platform van JoinData worden er geen data gedistribueerd zonder een door jouw goedgekeurde machtiging. Als er een verzoek komt tot het delen van data, wordt er eerst gecontroleerd of er een actieve machtiging is. Pas als die er is worden de data gedistribueerd naar de aanvrager. Als boer heb je dus altijd het stuur in handen over de data die je deelt en met welke organisatie je die data wilt delen.

Hoe weet ik of de afnemer mijn data alleen gebruikt voor het doel dat in de machtiging staat?

Volgens de wet- en regelgeving mag een gebruiker van data de gevraagde data alleen gebruiken voor het doel (de doelbinding) dat in de machtiging staat. Dat betekent dus dat data niet voor andere doeleinden gebruikt mag worden. Wil de aanvrager dat wel, dan moet hij een nieuwe machtiging aan je vragen. De partijen die data ontvangen zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van regels. Echter, als je het vermoeden hebt dat jouw data ook voor andere doeleinden wordt gebruikt dan kun je dit melden bij de betreffende partij of direct aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat is de doelbinding van een machtiging?

De doelbinding vertelt voor welk doel de afnemer jouw data mag gebruiken. Daarin staat ook om welk type data het gaat en voor welke periode de afnemer jouw data wil gebruiken. Bijvoorbeeld: je geeft een machtiging aan je zuivelonderneming voor het gebruik van I&R gegevens, zoals dierregistraties en stallijsten. Daarbij is dan ook aangegeven dat die data mogen worden gebruikt voor het berekenen van de levensduur van afgevoerde dieren. De machtiging geldt dan alleen voor dat specifieke doel.

Waar kan ik een (vermoeden) van een “data-lek” melden?

Een (vermoeden van een) data-lek kan je melden bij de betreffende organisatie. De organisatie heeft vervolgens de plicht om dit verder te onderzoeken en bij een ernstig data-lek een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Afhankelijk van de ernst van het datalek, zal de AP en/of de betrokkenen geïnformeerd worden door de betreffende organisatie.

Over Machtigingen / Mijn JoinData

Waarvoor gebruik ik Mijn JoinData?

Via Mijn JoinData krijg je direct overzicht over alle partijen die je toestemming hebt gegeven om jouw data te kunnen inzien. Als bedrijven of organisaties jouw data willen ontvangen, moeten ze dat vragen via een machtiging in het portaal van Mijn JoinData. Zie je een machtiging die niet gewenst is (zoals bijvoorbeeld de machtiging aan een voormalige leverancier), dan trek je die oude machtiging in en stopt ook de datastroom. Met het overzichtelijke dashboard van Mijn JoinData kun je zelf je machtigingen en data beheren en besluiten welke partijen over je data mogen beschikken. Hierdoor hou je grip op je machtigingen en data.

Hoe werkt Mijn JoinData?

Er zijn 3 video's die jou helpen in het platform. In Mijn JoinData krijg je met één keer inloggen overzicht in al jouw actieve datastromen. Bekijk hier de instructievideo die je helpt met inloggen. Wil je meer uitleg over het beheren van jouw machtigingen. In deze video krijg je uitleg over het machtigingen overzicht in Mijn JoinData. Tot slot is er een video die je een indruk geeft van het hele Mijn JoinData platform.

Wat kan ik met een machtiging?

Per machtiging kan jij de volgende acties uitvoeren: activeren, afwijzen, einddatum aanpassen en intrekken. Per machtiging kan je zien wie jouw data mag gebruiken, welke data dit precies is, voor welk doel en hoe lang ze gebruikt mogen worden.

Waar staan de nieuwe machtigingen?

Op het tabblad ‘openstaande machtigingen’ zie jij welke machtigingen geaccepteerd mogen worden. Je ziet hier welke organisatie de data wil ontvangen, voor welk doel dat is en hoe lang de machtiging actief blijft. Via berichttypen zie je welke gegevens de aanvrager mag inzien nadat jij akkoord hebt gegeven. Via de knop ‘acties’ heb je de volgende mogelijkheden betreffende de machtiging: accepteren, afwijzen, einddatum aanpassen en intrekken.

Wat is activeren/accepteren van een machtiging?

Op het moment dat jij een machtiging accepteert zorgt JoinData, via de datasnelweg, dat jouw data alleen gedeeld wordt met de partij die jij toestemming hebt gegeven. In deze machtiging kan je zien welke data dit precies is, voor welk doel en hoe lang ze gebruikt mogen worden.

Kan ik een machtiging intrekken?

Ja! Bij elke machtiging kan je via de knop ‘acties’ een machtiging intrekken. Vanaf dat moment worden de gegevens niet meer gedeeld met de aanvrager. Let wel op: het niet meer delen van data kan gevolgen hebben. In de zogenoemde doelbinding van de machtiging kun je aflezen voor welk doel de data worden gebruikt en wat het effect is als er geen machtiging meer is. Op basis daarvan kun je bepalen of je wel of geen data wilt delen.

Wat gebeurt er als ik een machtiging intrek?

Dit hangt af van de afspraken die je hebt met de door jouw gemachtigde organisatie. De afnemer van de data kan voorwaarden stellen als je een machtiging niet accepteert, dat kun je inzien in de doelbinding van de machtiging.

Wat is het verschil tussen een machtiging intrekken of een machtiging weigeren?

Na het intrekken van de machtiging worden de gegevens niet meer gedeeld met de aanvrager. Een ingetrokken machtiging kan jij zelf herstellen door de machtiging weer goed te keuren. Een geweigerde machtiging kan je niet zelf herstellen. Dat kan alleen doordat de aanvrager een nieuwe machtiging indient die vervolgens door jou kan worden goedgekeurd.

Kan een organisatie mijn data nog gebruiken nadat ik mijn machtiging voor die organisatie heb ingetrokken?

Nee, als jij de machtiging hebt ingetrokken zullen er vanaf dat moment geen data meer stromen voor het doel waar deze machtiging voor was afgegeven.

Ik heb per ongeluk een machtiging ingetrokken, kan ik dit ongedaan maken?

Ja, dat kan altijd. Via het tabblad ‘ingetrokken’ op ‘Machtigingen’ kan je een machtiging altijd weer opnieuw accepteren.

Wat is de doelbinding van een machtiging?

De doelbinding vertelt voor welk doel de afnemer jouw data mag gebruiken. Daarin staat ook om welk type data het gaat en voor welke periode de afnemer jouw data wil gebruiken. Bijvoorbeeld: je geeft een machtiging aan je zuivelonderneming voor het gebruik van I&R gegevens, zoals dierregistraties en stallijsten. Daarbij is dan ook aangegeven dat die data mogen worden gebruikt voor het berekenen van de levensduur van afgevoerde dieren. De machtiging geldt dan alleen voor dat specifieke doel.

Wat als ik een machtiging niet herken of ik vind hem niet akkoord?

Navraag over een machtiging kan je doen bij de partij die de machtiging heeft opgevraagd, bijvoorbeeld je voerleverancier, accountant, sensorleverancier etc. Daarnaast kan je een machtiging altijd intrekken via Mijn JoinData, via de knop ‘acties’ op het tabblad ‘machtigingen. Vanaf dat moment worden de gegevens niet meer gedeeld met de aanvrager.

Per wanneer verlopen mijn machtigingen via Mijn JoinData?

De machtigingen verlopen op het moment dat de einddatum verstreken is, deze datum kun je terugzien in de machtiging zelf. Natuurlijk kun je op ieder gewenst moment er ook voor kiezen om een machtiging in te trekken of te verlengen, door de einddatum aan te passen.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb of als er iets niet goed gaat met een machtiging?

Voor vragen over een machtiging kun je terecht bij de partij die jouw data heeft opgevraagd. Voorbeeld: als een accountantskantoor vraagt om een machtiging af te geven voor het delen van bepaalde data en je hebt vragen over de berichttypen (soort data) welke opgevraagd wordt of je hebt de machtiging per ongeluk afgewezen dan kan je het beste contact op nemen met de betreffende accountant.

Waarom zie ik machtigingen staan van JoinData waarin er gevraagd wordt om Mijn RVO data?

Deze machtiging vraagt JoinData aan jou, zodat JoinData rechtstreeks data bij RVO mag ophalen. Jouw data gebruikt JoinData natuurlijk niet. Als afnemers RVO data vragen (bijvoorbeeld I&R gegevens) dan levert JoinData jouw data aan, alleen als jij daarvoor een specifieke machtiging van de afnemer hebt goedgekeurd. Als jij de machtiging van JoinData hebt goedgekeurd, krijg je binnen enkele weken een bevestiging van RVO. Je kan er ook voor kiezen om de machtiging via Mijn RVO in Mijn Dossier te beheren.

Hoe zit het met Kringloopwijzer machtigingen en JoinData?

In Mijn JoinData zie je machtigingen van diverse data afnemers, waaronder machtigingen die te maken hebben met jouw Kringloopwijzer. Als je via mijnkringloopwijzer.nl inlogt dan zie je daar alleen machtigingen die betrekking hebben op inzien, beheren of het toekennen van een volmacht voor jouw eigen Kringloopwijzer omgeving. De machtigingen die je ziet in mijnkringloopwijzer.nl synchroniseren met de machtigingen in Mijn JoinData. Dat betekent dat jij zelf kunt kiezen op welke plek je de machtiging wilt accepteren, afwijzen of intrekken. Dit wordt dan automatisch in beide omgevingen zichtbaar.

Wat is een berichttype?

Een berichttype is een soort bericht, bijvoorbeeld een factuurbericht, een slachtbericht of een bericht dat geproduceerd wordt vanuit een klimaatcomputer of melkrobot.

Wat is een afnemer?

Een afnemer is een organisatie of leverancier aan wie jij een machtiging hebt afgegeven. Deze partij wil graag inzage in bepaalde data van jouw bedrijf. Door te klikken op het tabblad ‘afnemers’ krijg je een overzicht welke data je deelt en voor welk doel met deze organisatie.

Wat is een dataleverancier?

Een dataleverancier is een partij die jouw data beheert en levert, dat kan bijvoorbeeld zijn de voerleverancier, leverancier van de melkrobot, je zuivelonderneming, een slachterij of een sensorleverancier. Met jouw goedkeuring deelt de leverancier (een deel van) jouw data met een andere organisatie. In de machtiging kan je zien welke data gedeeld wordt, aan welke organisatie en voor welk doel.

Kan ik mijn gegevens zelf aanpassen?

De bedrijfsregistratie en vestigingsgegevens komen vanuit de Kamer van Koophandel. Je KvK-nummer aanpassen kun je bij de KvK doen. De aan een nieuw KvK-nummer gekoppelde eHerkenning vraag je aan bij de eHerkenningsmiddelen provider. In het platform van JoinData kan je je naam en e-mailadres wijzigen.

Waarom is mijn KvK nummer belangrijk?

eHerkenning hangt samen met het KvK nummer en via eHerkenning kun je inloggen op JoinData. Het KvK nummer is het unieke nummer dat gebruikt wordt door meerdere databronnen. In dit nummer is juridisch vastgelegd wie de eigenaar van een bedrijf is, en wie er dus een machtiging mag goedkeuren. Het KVK nummer wordt gebruikt door jouw leveranciers.

Waarom gebruikt JoinData E-herkenning?

Dit wordt vaker gebruikt door o.a. RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en voldoet aan de geldende veiligheidsnormen. Ook is er zekerheid dat de machtiging door jou zelf is afgegeven. Bovendien hoef je dan voor je account bij JoinData geen apart wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren.

Inloggen met eHerkenning (Z login) lukt niet?

Bij sommige eHerkennings leveranciers, waaronder Z login, dien je JoinData nog extra toegang te geven in de beheeromgeving van jouw eHerkenning. Vaak is dit mogelijk via Gebruikers/Machtigingen. Dit is enkel van toepassing bij de eerste keer inloggen bij JoinData, hierna is dit niet meer nodig. Wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven, kan je opnieuw inloggen met eHerkenning. Kan je geen toestemming verlenen in jouw beheeromgeving, dan adviseren wij je om contact op te nemen met jouw eHerkennings leverancier.

Ik heb gehoord dat ik ook E-herkenning kan regelen bij JoinData. Wat houdt die service in?

Via JoinData kun je ook voordelig E-Herkenning afsluiten. Dit is een service die JoinData verleent aan alle agrarische ondernemers van Nederland. Zie hiervoor deze pagina.

Wat kost JoinData voor mij als boer?

Als boer betaal je een vast bedrag van 53,25 euro per jaar. Dat is de vergoeding voor het gebruik van de tool Mijn JoinData, waarmee je jouw machtigingen gemakkelijk kunt beheren. Zo houd je grip op jouw eigen data. Aangezien JoinData een coöperatie is, kunnen de tarieven zo laag mogelijk worden gehouden. Door gebruik te maken van JoinData krijg je inzicht in je datastromen en kan je je machtigingen op één plek beheren. Met ingang van het tweede kwartaal 2022 ontvang je rechtstreeks een factuur van JoinData. Partijen die jouw data willen gebruiken, zoals accountantskantoren, slachterijen, zuivel-, voer- en sensorleveranciers, betalen aan JoinData een vergoeding voor het ‘transport’ van jouw data.

Wat biedt het Mijn JoinData platform?

Hiermee krijg je direct overzicht van je machtigingen, meer grip op je datastromen en kun je heel gemakkelijk je eigen machtigingen beheren via het platform. Op deze wijze krijg je eenvoudig zicht op wie jouw data gebruikt, voor welk doel dat is en hoe lang het al loopt. Doordat leveranciers van jou ook aansluiten op JoinData kan je je data geautomatiseerd en efficiënter delen, dit biedt gemak en een betere kwaliteit van gedeelde data. Je betaalt als boer niet voor de distributie van data.

Is JoinData verplicht?

JoinData verplicht je niet om in te loggen, dit blijft altijd jouw eigen keuze. Wanneer je de bijdrage voor Mijn JoinData niet voldoet, kan je geen gebruik meer maken van JoinData. Als je een machtigingsverzoek ontvangt vanuit jouw melk-of voerleverancier of jouw accountant, kun je daar aangeven dat je niet mee wenst te doen/de machtiging niet via JoinData wilt accepteren. Zij kunnen je dan vertellen welke andere opties er zijn.

Hoe kan ik mijn betaling voldoen?

De bijdrage voor Mijn JoinData loopt van april t/m april. Een factuur opvragen kun je via: https://join-data.nl/abonnement-mijn-joindata/.

Waarom is mijn account uitgeschakeld?

Indien er geen betaling heeft plaatsgevonden voor het gebruik van jouw Mijn JoinData omgeving, wordt jouw account inactief. Je kunt deze weer laten activeren door een factuur op te vragen via: https://join-data.nl/abonnement-mijn-joindata/. Binnen twee werkdagen ontvang je per e-mail een factuur en zodra je deze voldaan hebt, wordt je account binnen uiterlijk 5 werkdagen weer toegankelijk.