Algemene Voorwaarden Mijn JoinData

Coöperatie JoinData U.A. biedt het gebruik van het digitale dashboard Mijn JoinData voor de boer aan. Op de levering daarvan zijn in alle gevallen onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Heb je vragen over onderstaande voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op.

Artikel 1. Definities

De volgende termen hebben in deze Algemene Voorwaarden en bovenliggende overeenkomst de volgende betekenis:

JoinData
Coöperatie JoinData U.A., statutair gevestigd te Wageningen en aldaar kantoorhoudende aan (6708 PW) Agro Business Park 82, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64039641.

Data
Alle geleverde Data(elementen) en bijbehorende informatie, welke ter beschikking wordt gesteld aan Wederpartij.

Dataleverancier
Een partij die namens een derde of namens zichzelf data produceert en deze beschikbaar stelt via JoinData.

Diensten
Diensten die door JoinData aan Wederpartij verschaft worden. Deze Diensten worden aangeboden via een (online) bijdrage op het portaal van JoinData. Deze bijdrage geeft de Wederpartij het recht om gebruik te maken van diensten van JoinData op het Mijn JoinData portaal voor boeren en tuinders. Hier heeft de Wederpartij inzicht in de machtigingen van partijen die bij JoinData zijn aangesloten en kan Wederpartij deze machtigingen beheren.

Gebruikstermijn
De door JoinData en Wederpartij overeengekomen duur van het gebruik van de diensten van JoinData.

Na afloop van de eerste Gebruikstermijn, wordt deze termijn telkens automatisch verlengd met eenzelfde looptijd, tenzij de Overeenkomst uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van de lopende periode door één van beide partijen schriftelijk wordt opgezegd.

Ingangsdatum
Ingangsdatum van de Overeenkomst voor levering van diensten van JoinData. Tenzij anders overeengekomen gaat de Overeenkomst in op 1 april j.l..

Wederpartij
De (rechts)persoon die met JoinData een Overeenkomst sluit voor de levering van diensten.

Gebruiker
De natuurlijke persoon, welke door Wederpartij is aangewezen en door JoinData is geaccepteerd, die door middel van de vastgestelde loginprocedure toegang krijgt tot diensten van JoinData.

Overeenkomst
Iedere overeenkomst die tussen JoinData en Wederpartij tot stand komt, elke schriftelijke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts- )handelingen ter voorbereiding of uitvoering daarvan.

Artikel 2. Toepassing

 1. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Wederpartij, of enige andere voorwaarden, is uitgesloten.
 2. Wederpartij garandeert dat zij, en indien van toepassing al haar Gebruikers, conform deze Algemene Voorwaarden zal handelen.
 3. Indien een (of meer) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins haar rechtsgeldigheid verliest, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet- verbindende bepaling.

Artikel 3. Algemeen

De door JoinData genoemde prijzen zijn in euro, exclusief btw.

Artikel 4. Verplichtingen Wederpartij en/of Gebruiker

 1. De natuurlijke persoon die namens Wederpartij een Overeenkomst sluit met JoinData, garandeert dat hij/zij gerechtigd, dan wel gevolmachtigd is deze Overeenkomst aan te gaan.
 2. JoinData verstrekt Wederpartij gedurende de Overeenkomst en vanaf de Ingangsdatum toegang tot de door Wederpartij gekozen dienst(en) van JoinData onder de in deze Algemene Voorwaarden vastgelegde bepalingen en tegen de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding.
 3. Het is Wederpartij en/of Gebruiker niet toegestaan om enige software of andere producten, diensten of processen toegankelijk door of via JoinData te decompileren, reverse-engineren, demonteren of daarin op enig andere wijze veranderingen aan te brengen.
 4. Wederpartij is te allen tijde aansprakelijk voor het handelen van haar Gebruiker(s) met betrekking tot diensten geleverd door JoinData.

Artikel 5. Verplichtingen JoinData

JoinData spant zich in een zo hoog mogelijke ‘uptime’ van haar portaal, en daarmee beschikbaarheid van haar Diensten, te realiseren, exclusief onderhoud. Onder uptime wordt verstaan: bereikbaarheid en raadpleegbaarheid van het Mijn JoinData portaal. Gedurende onderhoud kan het Mijn JoinData portaal mogelijk (tijdelijk) onbereikbaar zijn.

Artikel 6. Prijzen, facturering en betaling

 1. Wederpartij dient vergoedingen aan JoinData uit hoofde van de Overeenkomst binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum te betalen, zonder aftrek, korting of verrekening. Voor betaling wordt gebruik gemaakt van automatische incasso. Voor de automatische incasso wordt u doorverwezen naar Twikey voor ondertekenen van de machtiging. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Twikey. U kunt de algemene voorwaarden van Twikey hier raadplegen.
 2. Indien Wederpartij een uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd bedrag niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is zij zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is per direct in verzuim. Alsdan is Wederpartij aan JoinData over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente alsmede de eventueel door JoinData daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand in en buiten rechte verschuldigd.
 3. JoinData is gerechtigd de prijs van haar diensten of onderdelen daarvan van tijd tot tijd te herzien, ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Prijswijzigingen kunnen onder andere, maar niet uitsluitend worden doorgevoerd wegens inflatie. De prijswijzigingen gaan in per eerstvolgend contractjaar.

Artikel 7. Verwerking (persoons)gegevens

 1. JoinData verwerkt in het kader van haar dienstverlening onder deze Overeenkomst diverse gegevens, waaronder persoonsgegevens. Dit betreffen die (bedrijfs)gegevens welke te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon. Tenzij anders bepaald of tenzij anders volgt uit de Overeenkomst is JoinData verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens.
  JoinDatahoudttenbehoevevandeuitvoeringvandezeovereenkomst het gebruik van diensten door Wederpartij bij. Daartoe kan zij persoonsgegevens verwerken die door Wederpartij en/of Gebruiker zijn verstrekt om diensten te leveren (zoals naam, adres, emailadres e.d.) of (persoons)gegevens welke worden afgeleid van het gebruik van product(en) en/of dienst(en) (zoals IP-adres, bron, device en browser data, aantal sessies, time on site, bezochte pagina’s, kliks, zoekgedrag, aantal exports e.d.) of persoonsgegevens die voortvloeien uit het contact via één van de contactkanalen van JoinData (call center, e-mail, briefpost, website, accountmanager e.d.). Wederpartij geeft hierbij, waar nodig, uitdrukkelijk akkoord op de verwerking van deze gegevens en garandeert, waar nodig, dat Gebruiker(s) daarover adequate zijn ingelicht en daarmee akkoord zijn.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. JoinData is niet aansprakelijk jegens Wederpartij voor door Wederpartij geleden schade indien JoinData haar leveringsplicht op grond van de Overeenkomst al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen.
 2. JoinData streeft ernaar dat de door of via JoinData te leveren diensten actueel, volledig en feitelijk juist zijn. Wederpartij accepteert echter dat onjuistheden of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat JoinData voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.
 3. Ingeval van een tekortkoming aan de zijde van JoinData of anderszins schade aan de zijde van Wederpartij, dient Wederpartij binnen veertien (14) dagen na die tekortkoming althans binnen veertien (14) dagen na het ontdekken van de schade, concreet en schriftelijk te klagen bij JoinData, zodat JoinData in de gelegenheid wordt gesteld de tekortkoming te verhelpen en/of de schade te voorkomen of te verminderen. Bij gebreke van tijdige melding vervalt ieder recht van Wederpartij op schadevergoeding.
 4. Indien JoinData tekortschiet in de nakoming van één of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst met Wederpartij zal Wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij zij aan JoinData te allen tijde een redelijke hersteltermijn van ten minste twintig (20) werkdagen zal gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
 5. Indien JoinData na afloop van voornoemde hersteltermijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, of in geval van onrechtmatig handelen van JoinData jegens Wederpartij, is JoinData enkel aansprakelijk jegens Wederpartij voor de door Wederpartij geleden directe schade en tot maximaal de hoogte van het bedrag van de meest recente factuur van JoinData. De aansprakelijkheid van JoinData is beperkt tot maximaal het bedrag dat onvoorwaardelijk uitgekeerd wordt door de verzekeraar van JoinData naar aanleiding van de betreffende gebeurtenis.
 6. JoinData is slechts aansprakelijk voor zover sprake is van een aantoonbaar toerekenbare tekortkoming zijdens JoinData. Van aantoonbaarheid is sprake, indien JoinData aansprakelijkheid heeft aanvaard, dan wel in rechte definitief is komen vast te staan dat sprake is geweest van toerekenbare tekortkoming.
 7. Ingeval JoinData verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet kan nakomen wegens overmacht, worden de prestaties van JoinData opgeschort voor een termijn van maximaal twee weken. Indien de overmacht bij het verstrijken van die termijn voortduurt, kan ieder van de partijen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang aan de andere partij opzeggen. Overmacht wordt in het kader van deze Overeenkomst geïnterpreteerd op grond van het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. Wordt de Overeenkomst beëindigd als gevolg van overmacht aan de zijde van JoinData, dan is JoinData op geen enkele manier schadeplichtig aan Wederpartij.
 8. Wederpartij is gehouden om binnen twaalf (12) maanden na het ontdekken of het redelijkerwijs hebben kunnen ontdekken van de naar haar oordeel geleden schade als gevolg van het toerekenbaar tekort komen van JoinData, een rechtsvordering in te stellen tot schadevergoeding, bij gebreke waarvan haar rechten ter zake een dergelijke vordering komen te vervallen.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom (zoals onder meer, maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten) die rusten op de naam, logo’s, producten en diensten van JoinData, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, haar portaal en alle daarin opgenomen informatie, berusten uitsluitend bij JoinData en/of haar licentiegevers; deze Overeenkomst heeft geen overdracht van rechten tot doel noch tot gevolg. Met de Overeenkomst verwerft Wederpartij enkel het in de Overeenkomst beschreven beperkte recht om gebruik te maken van diensten van JoinData.
 2. Het portaal van JoinData en de daarin opgenomen informatie mag niet door Wederpartij zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van JoinData worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt en/of anderszins worden geëxploiteerd, op welke wijze dan ook, zoals onder meer, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem.

Artikel 10. Duur Overeenkomst en beëindiging

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor een (1) jaar. Op het einde van het jaar wordt de Overeenkomst steeds automatisch, stilzwijgend verlengd met nog een (1) jaar, tenzij de Overeenkomst uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van een lopende periode door één van beide partijen per e-mail wordt opgezegd.

Artikel 11. Algemeen

 1. Wederpartij is niet gerechtigd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JoinData de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die tussen partijen uit hoofde van of in verband met een Overeenkomst vallend onder deze Algemene Voorwaarden mochten ontstaan zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Utrecht, Nederland.
 4. JoinData behoudt zich het recht voor om de vorm, wijze van toegang en de voorwaarden van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal Wederpartij hierover tijdig informeren, schriftelijk, per e-mail of door vermelding op haar website. Aangepaste Algemene Voorwaarden zullen dan van toepassing zijn wanneer een Overeenkomst wordt verlengd. Indien Wederpartij niet akkoord gaat met een wijziging van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, kan Wederpartij de Overeenkomst opzeggen.